Top

Všeobecné podmienky účasti na divadelných akciách a výletoch Cestovnej kancelárie ARTravel (platné pre rok 2017)

1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1. Vznik zmluvného vzťahu medzi CK ARTravel a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za divadelnú akciu alebo výlet na účet CK ARTravel, resp. priamou platbou CK ARTravel. Zmluvný vzťah sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto všeobecných podmienkach účasti na divadelných akciách a výletoch CK ARTravel.

1.2. Všeobecné podmienky CK ARTravel sa stávajú pre zákazníka záväznými po zaplatení príslušného poplatku za divadelnú akciu alebo výlet na účet CK ARTravel.

2. Platobné podmienky

2.1. Ceny divadelných akcií a výletov organizovaných CK ARTravel sú cenami dohodou. CK ARTravel má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím.

2.2. Zákazník má právo na riadne a včasné poskytovanie objednaných služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK ARTravel dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1. Zákazník má právo na riadne a včasné poskytovanie služieb.

3.2. Zákazník má právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené na webovej stránke CK ARTravel.

3.3. Zákazník má právo byť oboznámený so zmenami divadelnej akcie alebo výletu, rozsahu služieb a ceny.

3.4. Zákazník má právo zrušiť svoju účasť na divadelnej akcii alebo výlete kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v článku 6.

3.5. Zákazník má právo na reklamáciu v súlade s článkom 7.

3.6. Zákazník je povinný zaplatiť cenu divadelnej akcie alebo výletu v súlade s článkom 2 a 3 týchto podmienok a zaplatenie preukázať dokladom.

3.7. Zákazník je povinný dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu /odchodu/.

3.8. Zákazník je povinný akékoľvek chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne ihneď po ich zistení na mieste oznámiť zástupcovi CK ARTravel.

3.9. Zákazník je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov divadelnej akcie alebo výletu.

3.10. Zákazník je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené CK ARTravel.

3.11. Zákazník je povinný zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu divadelnej akcie alebo výletu, a tak isto zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

4. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na divadelnej akcii alebo výlete

4.1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK ARTravel od dohodnutého obsahu divadelnej akcie alebo výletu sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu dopravnej spoločnosti, typu autobusu, trasy a času cesty, eventuálne zmeny programu počas divadelnej akcie alebo výletu.

4.2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ARTravel nevie ovplyvniť časovú stratu na diaľnici a ostatných cestách 1. či 2. Kategórie, prípadné technické a prevádzkové dôvody, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej situácie.

4.3. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ARTravel nevie ovplyvniť náhle zrušenie rezervovaného divadelného predstavenie. V prípade poznania tejto situácie CK ARTravel bezodkladne informuje zákazníka o tejto zmene a je na slobodnom rozhodnutí zákazníka, či sa rozhodne pre odstúpenie od divadelnej akcie s nulovým storno poplatkom alebo príjme náhradné divadelné predstavenie v tej istej cene.

4.4. CK ARTravel je povinná informovať zákazníka o tom, či pre danú divadelnú akciu alebo výlet požaduje minimálny počet účastníkov. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, ak sa pre danú divadelnú akciu alebo výlet nedosiahol minimálny počet účastníkov, má CK ARTravel právo túto akciu zrušiť podľa ustanovení § 741g Občianskeho zákonníka bez povinnosti akejkoľvek náhrady voči zákazníkovi (okrem vrátenia už uhradenej ceny divadelnej akcie alebo výletu).

4.5. V prípade, že sa zákazník nedostaví alebo zmešká odchod autobusu, má CK ARTravel nárok na úhradu plnej ceny divadelnej akcie alebo výletu.

5. Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

5.1. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny za divadelnú akciu alebo výlet bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:

a) zrušenia divadelnej akcie alebo výletu CK ARTravel,

b) podľa ustanovení §741e a nasl. Občianskeho zákonníka,

5.2. Oznámenie o odstúpení od zmluvy zákazník dá vedieť mailom alebo telefonicky CK ARTravel. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom dátumu odoslaného mailu alebo telefonátu.

5.3. Pri odstúpení od zmluvy je zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu za každú prihlásenú osobu:

0% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 59. dňa do 14. dňa pred odchodom autobusu

50% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 13. dňa do 7. dňa pred odchodom autobusu

100% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 6. dňa do dňa odchodu autobusu, ako aj v prípade, ak zákazník zruší akciu v deň odchodu, nedostaví sa k odchodu alebo odchod zmešká.

Pri výpočte dní za účelom vypočítania stornopoplatku sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, ktorým nastali účinky odstúpenia od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu autobusu.

Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch Cestovnej kancelárie ARTravel (platné pre rok 2017) – prebieha korektúra textov.

Partneri