Top

Zásady ochrany osobných údajov

Chceme Vás ubezpečiť, že Cestovná kancelária ARTravel si váži Vašu dôveru a preto ochrane Vašich osobných údajov (pokiaľ ste nám ich už niekedy v minulosti poskytli) venovala aj doteraz osobitnú pozornosť a vždy ich chránila podľa platných zákonov. Zodpovedná ochrana Vašich osobných údajov pre nás preto nie je žiadnou novinkou. Od 25. mája 2018 však platia niektoré nové pravidlá a je našou zákonnou povinnosťou, ale aj naším spoločným záujmom chrániť Vaše osobné údaje v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Naša spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia z cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov našich klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

Nižšie nájdete informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.artravel.sk na aké účely sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania. Prosíme, aby ste si všetky uvádzané informácie dôkladne prečítali.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť ARTravel s.r.o., Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov, IČO: , DIČ:

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt: CK ARTravel s.r.o.
Adresa: Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov
E-mail: info@artravel.sk

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
 • Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
 • Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. cestovná kancelária) , ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
 • Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. cestovná agentúra), orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 • Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
 • Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
 • Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
 • Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.
 • Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe; ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
 • Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
 • Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potencionálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

 • Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Napr. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia.

Kontaktné údaje

 • Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich služieb

 • Medzi tieto informácie patria informácie o zájazdoch, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby, prípadne poskytovať benefity.

Informácie o interakcii s Vami

 • Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Transakčné údaje

 • Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje a na akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Podľa právneho základu je spracúvanie osobných údajov zákonné, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

a) Na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúva CK ARTravel nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa zájazdu, údaje k platbe; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb cestujúcich spoločne s objednávateľom zájazdu.
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb, a to najmä ubytovacích, stravovacích, dopravných a doplnkových služieb, ako aj so zabezpečením komplexného cestovného poistenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie zmluvy.
Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Tretími osobami môžu byť obchodní partneri – sprostredkovatelia: zmluvné poisťovne pre účely cestovného poistenia, letecké spoločnosti, autobusové dopravné spoločnosti, obchodní zahraniční partneri, prostredníctvom ktorých CK ARTravel zabezpečuje pre svojich klientov služby uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. So sprostredkovateľmi má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

b) Osobné údaje existujúcich klientov CK ARTravel v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa môžu byť prevádzkovateľom využité aj na marketingové aktivity za účelom propagácie obdobných služieb, zasielania marketingových noviniek a informácií, blahoželaní k sviatkom, newsletterov, akciových ponúk, spracovania individuálnych ponúk, prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktami. Zákonnosť spracovania týchto údajov je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa poskytnúť adresátom ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie ohľadne najnovších špeciálnych ponúk cestovnej kancelárie.
Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a neoprávneným stranám. Klienti sa môžu z odoberania noviniek kedykoľvek odhlásiť a požiadať o vymazanie z marketingového zoznamu.
Ak ste s CK ARTravel uzatvorili zmluvu a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu s CK ARTravel a po dobu nasledujúcich 10 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak s CK ARTravel uzatvoríte ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.

c) CK ARTravel oslovuje aj potenciálnych zákazníkov napr. prostredníctvom formulárov uverejnených na svojej internetovej stránke. V tomto prípade je nevyhnutným právnym základom pre získanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas musí byť slobodný, konkrétny a jednoznačný. Dotknutá osoba musí vedieť, na aký účel spracovania svoje údaje poskytuje.
Dotknutá osoba má právo rozhodnúť sa, či súhlasí alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov. Ku každému konkrétnemu účelu musí byť preukázateľne doložený samostatný súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba musí byť informovaná o tom, že má možnosť udelený súhlas kedykoľvek jednoducho odvolať.
Služby poskytované na internetovej stránke, pri ktorých sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú adresované priamo osobám vo veku nižšom ako 16 rokov.
Pokiaľ ste udelili nám len súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte.

5. Čo by malo odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov obsahovať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Pri odvolaní uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.

Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. • Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje (posielanie mesačného Newslettra).

Odvolanie adresujte spoločnosti CK ARTravel. Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom. Pri ponukách služieb zasielaných emailom alebo v prípade informačných emailov (mesačný Newsletter), môžete súhlas odvolať on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Váš email z našej databázy automaticky odstránený.

6. Zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijala CK ARTravel zodpovedajúce opatrenia a využíva moderné informačné technológie.

Bezpečnostné opatrenia technickej a organizačnej povahy chránia spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Internými predpismi sú pre zamestnancov prevádzkovateľa stanovené podmienky a pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch. Spracúvanie osobných údajov prebieha automatizovanými prostriedkami, ako aj manuálne. Pripojenie na internet a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú osobné údaje dávať tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.

7. Používanie analytických nástrojov (cookies)

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si návštevník prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka.

Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa však rozhodnú neakceptovať cookies, nebudú môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 1. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
  Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 2. Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, na informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 3. Právo na opravu
  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý
  V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad CK ARTravel môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
  Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo ak namietate dôvody spracúvania osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. osobné údaje zablokovali.
 6. Právo na prenosnosť údajov
  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
 7. Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
  Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u CK ARTravel, a to emailom na adresu info@artravel.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa uplatňovanie práv bezdôvodne opakovalo, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

10. Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od CK ARTravel?

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Všeobecné podmienky účasti na divadelných akciách a výletoch Cestovnej kancelárie ARTravel (platné pre rok 2018)

1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1. Vznik zmluvného vzťahu medzi CK ARTravel a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za divadelnú akciu alebo výlet na účet CK ARTravel, resp. priamou platbou CK ARTravel. Zmluvný vzťah sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto všeobecných podmienkach účasti na divadelných akciách a výletoch CK ARTravel.

1.2. Všeobecné podmienky CK ARTravel sa stávajú pre zákazníka záväznými po zaplatení príslušného poplatku za divadelnú akciu alebo výlet na účet CK ARTravel.

2. Platobné podmienky

2.1. Ceny divadelných akcií a výletov organizovaných CK ARTravel sú cenami dohodou. CK ARTravel má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím.

2.2. Zákazník má právo na riadne a včasné poskytovanie objednaných služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK ARTravel dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1. Zákazník má právo na riadne a včasné poskytovanie služieb.

3.2. Zákazník má právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené na webovej stránke CK ARTravel.

3.3. Zákazník má právo byť oboznámený so zmenami divadelnej akcie alebo výletu, rozsahu služieb a ceny.

3.4. Zákazník má právo zrušiť svoju účasť na divadelnej akcii alebo výlete kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v článku 6.

3.5. Zákazník má právo na reklamáciu v súlade s článkom 7.

3.6. Zákazník je povinný zaplatiť cenu divadelnej akcie alebo výletu v súlade s článkom 2 a 3 týchto podmienok a zaplatenie preukázať dokladom.

3.7. Zákazník je povinný dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu /odchodu/.

3.8. Zákazník je povinný akékoľvek chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne ihneď po ich zistení na mieste oznámiť zástupcovi CK ARTravel.

3.9. Zákazník je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov divadelnej akcie alebo výletu.

3.10. Zákazník je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené CK ARTravel.

3.11. Zákazník je povinný zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu divadelnej akcie alebo výletu, a tak isto zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

4. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na divadelnej akcii alebo výlete

4.1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK ARTravel od dohodnutého obsahu divadelnej akcie alebo výletu sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu dopravnej spoločnosti, typu autobusu, trasy a času cesty, eventuálne zmeny programu počas divadelnej akcie alebo výletu.

4.2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ARTravel nevie ovplyvniť časovú stratu na diaľnici a ostatných cestách 1. či 2. Kategórie, prípadné technické a prevádzkové dôvody, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej situácie.

4.3. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ARTravel nevie ovplyvniť náhle zrušenie rezervovaného divadelného predstavenie. V prípade poznania tejto situácie CK ARTravel bezodkladne informuje zákazníka o tejto zmene a je na slobodnom rozhodnutí zákazníka, či sa rozhodne pre odstúpenie od divadelnej akcie s nulovým storno poplatkom alebo príjme náhradné divadelné predstavenie v tej istej cene.

4.4. CK ARTravel je povinná informovať zákazníka o tom, či pre danú divadelnú akciu alebo výlet požaduje minimálny počet účastníkov. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, ak sa pre danú divadelnú akciu alebo výlet nedosiahol minimálny počet účastníkov, má CK ARTravel právo túto akciu zrušiť podľa ustanovení § 741g Občianskeho zákonníka bez povinnosti akejkoľvek náhrady voči zákazníkovi (okrem vrátenia už uhradenej ceny divadelnej akcie alebo výletu).

4.5. V prípade, že sa zákazník nedostaví alebo zmešká odchod autobusu, má CK ARTravel nárok na úhradu plnej ceny divadelnej akcie alebo výletu.

5. Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

5.1. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny za divadelnú akciu alebo výlet bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:

a) zrušenia divadelnej akcie alebo výletu CK ARTravel,

b) podľa ustanovení §741e a nasl. Občianskeho zákonníka,

5.2. Oznámenie o odstúpení od zmluvy zákazník dá vedieť mailom alebo telefonicky CK ARTravel. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom dátumu odoslaného mailu alebo telefonátu.

5.3. Pri odstúpení od zmluvy je zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu za každú prihlásenú osobu:

0% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 59. dňa do 14. dňa pred odchodom autobusu

50% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 13. dňa do 7. dňa pred odchodom autobusu

100% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 6. dňa do dňa odchodu autobusu, ako aj v prípade, ak zákazník zruší akciu v deň odchodu, nedostaví sa k odchodu alebo odchod zmešká.

Pri výpočte dní za účelom vypočítania stornopoplatku sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, ktorým nastali účinky odstúpenia od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu autobusu.

Partneri