Top

Zásady ochrany osobných údajov

Chceme Vás ubezpečiť, že Cestovná kancelária ARTravel si váži Vašu dôveru a preto ochrane Vašich osobných údajov (pokiaľ ste nám ich už niekedy v minulosti poskytli) venovala aj doteraz osobitnú pozornosť a vždy ich chránila podľa platných zákonov. Zodpovedná ochrana Vašich osobných údajov pre nás preto nie je žiadnou novinkou. Od 25. mája 2018 však platia niektoré nové pravidlá a je našou zákonnou povinnosťou, ale aj naším spoločným záujmom chrániť Vaše osobné údaje v súlade s normami Európskej únie a právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Naša spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia z cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov našich klientov pred nezákonnými formami spracúvania.

Nižšie nájdete informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.artravel.sk na aké účely sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania. Prosíme, aby ste si všetky uvádzané informácie dôkladne prečítali.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť ARTravel s.r.o., Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov, IČO: , DIČ:

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt: CK ARTravel s.r.o.
Adresa: Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov
E-mail: info@artravel.sk

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
 • Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
 • Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. cestovná kancelária) , ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
 • Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. cestovná agentúra), orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 • Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
 • Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
 • Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
 • Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.
 • Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe; ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.
 • Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
 • Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potencionálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

 • Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Napr. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia.

Kontaktné údaje

 • Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich služieb

 • Medzi tieto informácie patria informácie o zájazdoch, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby, prípadne poskytovať benefity.

Informácie o interakcii s Vami

 • Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Transakčné údaje

 • Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje a na akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Podľa právneho základu je spracúvanie osobných údajov zákonné, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov.

a) Na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúva CK ARTravel nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa zájazdu, údaje k platbe; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb cestujúcich spoločne s objednávateľom zájazdu.
Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb, a to najmä ubytovacích, stravovacích, dopravných a doplnkových služieb, ako aj so zabezpečením komplexného cestovného poistenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie zmluvy.
Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Tretími osobami môžu byť obchodní partneri – sprostredkovatelia: zmluvné poisťovne pre účely cestovného poistenia, letecké spoločnosti, autobusové dopravné spoločnosti, obchodní zahraniční partneri, prostredníctvom ktorých CK ARTravel zabezpečuje pre svojich klientov služby uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. So sprostredkovateľmi má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa dodržiavať stanovené podmienky ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

b) Osobné údaje existujúcich klientov CK ARTravel v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa môžu byť prevádzkovateľom využité aj na marketingové aktivity za účelom propagácie obdobných služieb, zasielania marketingových noviniek a informácií, blahoželaní k sviatkom, newsletterov, akciových ponúk, spracovania individuálnych ponúk, prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktami. Zákonnosť spracovania týchto údajov je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa poskytnúť adresátom ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie ohľadne najnovších špeciálnych ponúk cestovnej kancelárie.
Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a neoprávneným stranám. Klienti sa môžu z odoberania noviniek kedykoľvek odhlásiť a požiadať o vymazanie z marketingového zoznamu.
Ak ste s CK ARTravel uzatvorili zmluvu a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu s CK ARTravel a po dobu nasledujúcich 10 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak s CK ARTravel uzatvoríte ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.

c) CK ARTravel oslovuje aj potenciálnych zákazníkov napr. prostredníctvom formulárov uverejnených na svojej internetovej stránke. V tomto prípade je nevyhnutným právnym základom pre získanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Tento súhlas musí byť slobodný, konkrétny a jednoznačný. Dotknutá osoba musí vedieť, na aký účel spracovania svoje údaje poskytuje.
Dotknutá osoba má právo rozhodnúť sa, či súhlasí alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov. Ku každému konkrétnemu účelu musí byť preukázateľne doložený samostatný súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba musí byť informovaná o tom, že má možnosť udelený súhlas kedykoľvek jednoducho odvolať.
Služby poskytované na internetovej stránke, pri ktorých sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú adresované priamo osobám vo veku nižšom ako 16 rokov.
Pokiaľ ste udelili nám len súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte.

5. Čo by malo odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov obsahovať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Pri odvolaní uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.

Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. • Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje (posielanie mesačného Newslettra).

Odvolanie adresujte spoločnosti CK ARTravel. Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom. Pri ponukách služieb zasielaných emailom alebo v prípade informačných emailov (mesačný Newsletter), môžete súhlas odvolať on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Váš email z našej databázy automaticky odstránený.

6. Zaistenie bezpečnosti osobných údajov

Na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov prijala CK ARTravel zodpovedajúce opatrenia a využíva moderné informačné technológie.

Bezpečnostné opatrenia technickej a organizačnej povahy chránia spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Internými predpismi sú pre zamestnancov prevádzkovateľa stanovené podmienky a pravidlá pre prístup a spracovanie osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch. Spracúvanie osobných údajov prebieha automatizovanými prostriedkami, ako aj manuálne. Pripojenie na internet a prenos osobných údajov sú zabezpečené šifrovaním a certifikátom SSL. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a nesmú osobné údaje dávať tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.

7. Používanie analytických nástrojov (cookies)

Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si návštevník prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka.

Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa však rozhodnú neakceptovať cookies, nebudú môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 1. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
  Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 2. Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, na informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 3. Právo na opravu
  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.
 4. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý
  V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad CK ARTravel môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
  Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo ak namietate dôvody spracúvania osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. osobné údaje zablokovali.
 6. Právo na prenosnosť údajov
  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.
 7. Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
  Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u CK ARTravel, a to emailom na adresu info@artravel.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa uplatňovanie práv bezdôvodne opakovalo, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

10. Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od CK ARTravel?

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sú koncipované so zreteľom na ustanovenia Občianskeho zákonníka (§52 – 54), Zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, Zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (§4 a 5 a §7 – 9).
Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
CK ARTravel, s.r. o., Sládkovičova 1007/33, 020 01 Púchov, IČO 51 256 517, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka: 35814/R, ktorá je právnickou osobou
podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia a v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti cestovného ruchu, ktorá uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu sama, alebo prostredníctvom externých partnerov (fyzických a právnických osôb), ktorí uzatvorili s CK zmluvu o obchodnom zastúpení a na základe tejto zmluvy sprostredkujú pre CK predaj zájazdov, produktov a služieb (ďalej len „Cestovná kancelária“ alebo „CK“).
– Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom.

1. Fungovanie CK, spôsob objednania sa na zájazd a potvrdenie objednávky, podmienky realizácie zájazdu.
CK je internetová a nemá kanceláriu – kamennú prevádzku. Objednávateľ sa môže na zájazd prihlásiť
internetom prostredníctvom on-line objednávkového formulára, ktorý je súčasťou každého zájazdu uvedeného na webovej stránke CK alebo telefonicky.
Ako katalóg zájazdov CK slúži ponuka zájazdov na internetovej stránke CK a každý z ponúkaných zájazdov je možné si samostatne vytlačiť. CK nevlastní katalóg zájazdov v papierovej forme. Všetky informácie o zájazdoch sú na internetovej stránke CK. Všetky ďalšie podrobné informácie obdrží objednávateľ po odoslaní prihlášky na zájazd (t.j. informačné formuláre, zmluva o obstaraní zájazdu, obchodné podmienky). Objednávateľa, ktorý nie je vlastníkom pripojenia na internet je CK povinná telefonicky alebo osobne oboznámiť so všetkými podrobnosťami zájazdu v takom rozsahu, ako je to uvedené na internetovej stránke CK.
Po prihlásení sa na zájazd je CK povinná objednávateľa mailom alebo telefonicky o jeho prihlásení sa na
zájazd informovať.
Objednávateľovi, ktorý sa na zájazd prihlásil cez internetovú stránku CK, pošle CK mail o tom, že jeho
prihlášku registruje spolu s pokynmi k platbe. Súčasťou tohto mailu sú informačné formuláre, Zmluva o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva).
Objednávateľovi, ktorý sa prihlásil na zájazd telefonicky a nemá pripojenie na internet, oznámi CK
telefonicky, že jeho prihlášku registruje a vypýta si od neho adresu na zaslanie Zmluvy poštou. Objednávateľ zaplatí platbu za zájazd podľa pokynov uvedených v Zmluve.
Zájazd sa zrealizuje iba v prípade, že sa naň nahlási minimálne 40 záujemcov (ak CK pri konkrétnom zájazde nerozhodne inak). Rozhodujúci termín, kedy CK rozhodne o zrušení zájazdu je uvedený pri každom zájazde ako „uzávierka“ a je to minimálne 30 dní pred plánovaným uskutočnením zájazdu.
2. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká na základe platne uzatvorenej Zmluvy o obstaraní
zájazdu.
Zmluva je platne uzatvorená v momente pripísania platby za zájazd na účet CK zo strany objednávateľa alebo uzatvorením Zmluvy ústnou formou.
Zmluvu nie je potrebné zmluvnými stranami podpísať.
Ustanovenia zmluvy platia nielen pre objednávateľa zájazdu, ale aj pre všetky ostatné osoby uvedené v
Zmluve spolu s objednávateľom (ostatní účastníci zájazdu).
Zmluvu CK pošle objednávateľovi mailom na jeho mailovú adresu. V prípade, že objednávateľ nemá mailovú adresu, tak osobne alebo poštou (poštové poplatky znáša CK).
Objednávateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými informáciami uvedenými v Zmluve.
Po preštudovaní si Zmluvy a po uistení sa, že s podmienkami Zmluvy objednávateľ súhlasí, uhradí
objednávateľ platbu za zájazd v takej výške, lehote a spôsobom, ako je to uvedené v Zmluve.
Objednávateľ má v rámci zájazdu nárok len na tie služby, ktoré sú v Zmluve dohodnuté písomne.
Právo účasti na zájazde vzniká objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve až zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške.
3. Cena zájazdu, platobné podmienky a spôsob platby za zájazd
Ceny zájazdov sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom a sú vždy uvedené na internetovej stránke CK.
V prípade, že po objednaní sa objednávateľa na zájazd sa cena zájazdu zvýši, má objednávateľ nárok na
priznanie takej ceny zájazdu zo strany CK, aká bola v momente jeho prihlásenia sa na zájazd. CK sa zaväzuje túto cenu zájazdu dodržať a takú uviesť aj v Zmluve.
V prípade, že po objednaní sa objednávateľa na zájazd sa cena zájazdu zníži, vráti CK objednávateľovi rozdiel v cene pôvodného a zlacneného zájazdu najneskôr v deň konania zájazdu.
Platbu za zájazd platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CK nedohodol inak), v termínoch určených v Zmluve, prevodom na účet CK, priamym vkladom v hociktorej pobočke Slovenskej sporiteľni alebo predtlačenou poštovou poukážkou, ktorá je k dispozícii v kníhkupectve
BARICA v Púchove na Štefánikovej ulici, v kníhkupectve M-Kniha za Kauflandom v Púchove alebo v
kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO v OD Prior v Považskej Bystrici.
Pri prevode alebo priamom vklade na účet CK objednávateľ uvedie nasledovné údaje :
IBAN: SK8409000000005140281855
variabilný symbol : určí CK
4. Práva a povinnosti objednávateľa
Práva objednávateľa:
zúčastniť sa na zájazde, za ktorý objednávateľ zaplatil,
čerpať všetky služby, ktoré prináležia k zájazdu a ktoré sú uvedené v Zmluve,
vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zájazdu,
odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia zmluvnej pokuty
(stornopoplatku), ak na ňu CK vznikol nárok podľa týchto Obchodných podmienok,
reklamovať nedostatky zájazdu a trvať na vybavení reklamácie v súlade s článkom 8. týchto Obchodných
podmienok,
trvať na ochrane osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Týmito údajmi sú meno a priezvisko objednávateľa, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia a jeho telefonický kontakt, prípadne mailová adresa,
kedykoľvek mailom alebo telefonicky oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zájazdu
zúčastní iná osoba (náhradník) – platí pre autobusové zájazdy. V takomto prípade sa Zmluva medzi CK a
objednávateľom dňom oznámenia ruší a CK vráti objednávateľovi celú platbu za zájazd do 10 dní od
oznámenia. CK následne uzavrie Zmluvu s náhradníkom a platbu za zájazd uhradí náhradník v plnej výške a v termíne uvedenom v Zmluve (platné pre autobusové zájazdy).
Povinnosti objednávateľa :
pravdivo a úplne uviesť CK požadované údaje potrebné pre uzatvorenie Zmluvy vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov,
oznámiť ostatným účastníkom zájazdu, ktorí sú na zájazd objednaní spolu s objednávateľom, všetky
informácie uvedené v Zmluve spolu s informáciami, ktoré uvedie CK objednávateľovi telefonicky alebo
mailom v pondelok pred termínom konania zájazdu.
dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase s osobnými dokladmi.
zodpovedať počas zájazdu za konanie osôb mladších ako 15 rokov, ktoré sú uvedené v Zmluve spolu s
objednávateľom,
riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program
zájazdu,
počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu,
dodávateľov služieb alebo CK,
zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných
účastníkov zájazdu,
uhradiť prípadnú škodu, ktorú objednávateľ, prípadne v Zmluve s ním uvedené osoby, spôsobil v dopravnom
prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby podľa Zmluvy
5. Práva a povinnosti CK
Práva CK:
– požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty (stornopoplatku), ak na ňu CK vznikol nárok podľa článku 9 týchto Obchodných podmienok,
– zrušiť zájazd v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov o zájazd,
– nevrátiť platbu za zájazd objednávateľovi, ktorý sa v deň odchodu na zájazd nedostavil na miesto nástupu na zájazd,
– vylúčiť zo zájazdu objednávateľa alebo osoby s ním v Zmluve uvedené v prípade, že sa počas zájazdu
správajú hrubo, nekultúrne či hlučne, nadmerným požitím alkoholu alebo omamných látok či iným
nevhodným správaním obťažujú ostatných účastníkov zájazdu, nedodržiavajú pokyny CK, narúšajú plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzujú cudzí majetok. Takéto konanie je pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči takýmto osobám postih v podobe neposkytnutia ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V takomto prípade je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby. V takomto prípade nemá Objednávateľ ani ostatné osoby uvedené spolu s ním v Zmluve, nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho ubytovaním, stravovaním či dopravou domov od momentu, kedy mu bolo zástupcom CK ústne oznámené, že s ním CK ruší zmluvný vzťah a vylučuje ho zo zájazdu.
Povinnosti CK:
– mať po celý čas predaja zájazdov uzatvorené Poistenie insolventnosti CK,
– pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu, uzatvoriť s objednávateľom Zmluvu,
– obstarať objednávateľovi zájazd tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CK a v Zmluve,
mať až do termínu konania zájazdu tento zájazd uvedený na internetovej stránke tak, aby sa mohol
objednávateľ hocikedy oboznámiť s jeho obsahom,
– najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne (mailom alebo poštou) ďalšie
podrobné informácie, ktoré sú preňho dôležité, ak už nie sú obsiahnuté v Zmluve. Tieto podrobné informácie poskytuje CK už len objednávateľovi, ktorý Zmluvu dojednával.
– v pondelok pred konaním zájazdu poslať objednávateľovi mail s podrobnosťami o zájazde, alebo mu
zatelefonovať a prekonzultovať s ním opätovne a dopodrobna všetky podrobnosti zájazdu.
6. Zmeny dohodnutých služieb pred zájazdom
Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi
zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zvýšeniu ceny zájazdu, objednávateľa sa táto zmena ceny netýka, lebo objednávateľ má nárok na dodržanie ceny zájazdu uvedenej v pôvodnej Zmluve.
Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia
zmluvnej pokuty (stornopoplatku). Svoje rozhodnutie musí písomne (mailom) alebo telefonicky oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.
7. Zmeny dohodnutých služieb počas zájazdu
Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, spraví CK bezodkladne také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.
Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, vráti CK objednávateľovi rozdiel ceny medzi pôvodne ponúkanými a počas zájazdu poskytnutými službami.
Ak služby podľa odseku 2 tohto bodu nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, vráti CK
objednávateľovi bezodkladne rozdiel ceny zájazdu. Tak isto je CK povinná poskytnúť objednávateľovi
dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná:
– vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,
– uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
8. Reklamácie a zodpovednosť za škody
V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej úrovni, ako to bolo dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
Objednávateľ podáva reklamáciu ihneď po zistení skutočnosti k reklamácii oprávňujúcej a to priamo na mieste u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Reklamáciu je nutné podať písomne.
Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť.
Ak objednávateľ nespísal reklamáciu hneď na mieste počas konania zájazdu, má aj naďalej nárok na jej
uplatnenie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, tak odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto prípade pošle reklamáciu poštou na adresu CK.
Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CK po prešetrení povinná
odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
9. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu
CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.
Oznámenie CK o odstúpení od Zmluvy pošle CK objednávateľovi mailom alebo mu túto skutočnosť oznámi telefonicky.
CK v prípade zrušenia zájazdu vráti objednávateľovi jeho platbu za zájazd v plnej výške do 14 dní od zrušenia zájazdu.
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb bez udania dôvodu, alebo z dôvodu podstatného porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy.
Oznámenie objednávateľa o odstúpení od Zmluvy pošle objednávateľ CK mailom alebo jej túto skutočnosť oznámi telefonicky.
Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinností CK stanovené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu (stornopoplatok). Výška stornopoplatku je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd a účtuje sa nasledovne:

(5 a viacdňové autobusové zájazdy)

-50% z ceny zájazdu od 45. dňa do 21. dňa pred termínom konania zájazdu,
-95% z ceny zájazdu od 20. dňa do 7. dňa pred termínom konania zájazdu,
-100% z ceny zájazdu od 6. dňa do dňa termínu konania zájazdu, a ak objednávateľ zruší zájazd v deň jeho
konania alebo sa v deň jeho konania nedostaví na dohodnuté nástupné miesto v stanovenom čase.

(2 – 4 dňové autobusové zájazdy)

-50% z ceny zájazdu od 21. dňa do 10. dňa pred termínom konania zájazdu,
-100% z ceny zájazdu od 9. dňa do dňa termínu konania zájazdu, a ak objednávateľ zruší zájazd v deň jeho
konania alebo sa v deň jeho konania nedostaví na dohodnuté nástupné miesto v stanovenom čase.

 

Vrátanie sumy za letenku je možné iba v prípade vážnych dôvodov, t. j. ochorenie, úraz, smrť v rodine (tieto skutočnosti je nutné riadne dokladovať).
Rozhodným dňom na uplatnenie stornopoplatku zo strany CK k objednávateľovi je termín odstúpenia od
Zmluvy, tzn. odoslanie mailu alebo telefonát cestovnej kancelárii.
CK má právo odpočítať stornopoplatok zo zaplatenej ceny zájazdu.
Upozorňujeme, že zmena mena na letenke je spoplatnená od dátumu, ktorý určí CK v Zmluve o obstaraní zájazdu.
10. Poistenie insolventnosti
CK má v súlade so Zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov po celý čas predaja zájazdov uzavreté Poistenie insolventnosti CK.
Certifikát o poistení je zverejnený na internetovej stránke CK a tak isto je prílohou Zmluvy.
11. Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Objednávateľ zaplatením ceny zájazdu a tým aj uzatvorením Zmluvy s CK potvrdzuje:
– že sa v plnom rozsahu oboznámil s popisom zaplateného zájazdu na internetovej stránke CK
– že mu CK telefonicky alebo osobne (ak nie je majiteľom pripojenia na internet) podrobne objasnila
všetky podrobnosti zájazdu tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CK
– že sú mu známe tieto Obchodné podmienky, ktoré sú aj súčasťou Zmluvy, ktorú ešte pred zaplatením ceny zájazdu obdržal a súhlasí s nimi,
– že porozumel všetkým skutočnostiam uvedeným v týchto Obchodných podmienkach a bude ich
rešpektovať a dodržiavať,
– že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde.
Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými podrobnosťami zájazdu oboznámil aj ostatných účastníkov zájazdu, ktorých na zájazd spolu s ním prihlásil a ktorí sú s ním uvedení na Zmluve.
Púchov, 1.1. 2019

Všeobecné podmienky účasti na divadelných akciách a výletoch Cestovnej kancelárie ARTravel.

1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1. Vznik zmluvného vzťahu medzi CK ARTravel a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za divadelnú akciu alebo výlet na účet CK ARTravel, resp. priamou platbou CK ARTravel. Zmluvný vzťah sa riadi zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je upravený v týchto všeobecných podmienkach účasti na divadelných akciách a výletoch CK ARTravel.

1.2. Všeobecné podmienky CK ARTravel sa stávajú pre zákazníka záväznými po zaplatení príslušného poplatku za divadelnú akciu alebo výlet na účet CK ARTravel.

2. Platobné podmienky

2.1. Ceny divadelných akcií a výletov organizovaných CK ARTravel sú cenami dohodou. CK ARTravel má právo na zaplatenie objednaných služieb pred ich poskytnutím.

2.2. Zákazník má právo na riadne a včasné poskytovanie objednaných služieb. Pokiaľ bez zavinenia CK ARTravel dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu.

3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1. Zákazník má právo na riadne a včasné poskytovanie služieb.

3.2. Zákazník má právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené na webovej stránke CK ARTravel.

3.3. Zákazník má právo byť oboznámený so zmenami divadelnej akcie alebo výletu, rozsahu služieb a ceny.

3.4. Zákazník má právo zrušiť svoju účasť na divadelnej akcii alebo výlete kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v článku 6.

3.5. Zákazník má právo na reklamáciu v súlade s článkom 7.

3.6. Zákazník je povinný zaplatiť cenu divadelnej akcie alebo výletu v súlade s článkom 2 a 3 týchto podmienok a zaplatenie preukázať dokladom.

3.7. Zákazník je povinný dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto zrazu /odchodu/.

3.8. Zákazník je povinný akékoľvek chyby a odchýlky od objednaných služieb bezodkladne ihneď po ich zistení na mieste oznámiť zástupcovi CK ARTravel.

3.9. Zákazník je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov divadelnej akcie alebo výletu.

3.10. Zákazník je povinný uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku alebo inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené CK ARTravel.

3.11. Zákazník je povinný zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu divadelnej akcie alebo výletu, a tak isto zabezpečiť sprievod a dohľad osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

4. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, zrušenie účasti na divadelnej akcii alebo výlete

4.1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb CK ARTravel od dohodnutého obsahu divadelnej akcie alebo výletu sú v nutných prípadoch prípustné. Ide hlavne o zmenu dopravnej spoločnosti, typu autobusu, trasy a času cesty, eventuálne zmeny programu počas divadelnej akcie alebo výletu.

4.2. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ARTravel nevie ovplyvniť časovú stratu na diaľnici a ostatných cestách 1. či 2. Kategórie, prípadné technické a prevádzkové dôvody, z dôvodu nepriaznivého počasia, poprípade z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej situácie.

4.3. Zákazník je uzrozumený s tým, že CK ARTravel nevie ovplyvniť náhle zrušenie rezervovaného divadelného predstavenie. V prípade poznania tejto situácie CK ARTravel bezodkladne informuje zákazníka o tejto zmene a je na slobodnom rozhodnutí zákazníka, či sa rozhodne pre odstúpenie od divadelnej akcie s nulovým storno poplatkom alebo príjme náhradné divadelné predstavenie v tej istej cene.

4.4. CK ARTravel je povinná informovať zákazníka o tom, či pre danú divadelnú akciu alebo výlet požaduje minimálny počet účastníkov. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, ak sa pre danú divadelnú akciu alebo výlet nedosiahol minimálny počet účastníkov, má CK ARTravel právo túto akciu zrušiť podľa ustanovení § 741g Občianskeho zákonníka bez povinnosti akejkoľvek náhrady voči zákazníkovi (okrem vrátenia už uhradenej ceny divadelnej akcie alebo výletu).

4.5. V prípade, že sa zákazník nedostaví alebo zmešká odchod autobusu, má CK ARTravel nárok na úhradu plnej ceny divadelnej akcie alebo výletu.

5. Odstúpenie od zmluvy, zmluvné pokuty

5.1. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny za divadelnú akciu alebo výlet bez akejkoľvek zmluvnej pokuty v prípade:

a) zrušenia divadelnej akcie alebo výletu CK ARTravel,

b) podľa ustanovení §741e a nasl. Občianskeho zákonníka,

5.2. Oznámenie o odstúpení od zmluvy zákazník dá vedieť mailom alebo telefonicky CK ARTravel. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom dátumu odoslaného mailu alebo telefonátu.

5.3. Pri odstúpení od zmluvy je zákazník povinný zaplatiť nasledujúcu zmluvnú pokutu za každú prihlásenú osobu:

0% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 59. dňa do 14. dňa pred odchodom autobusu

50% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 13. dňa do 7. dňa pred odchodom autobusu

100% z celkovej ceny divadelnej akcie alebo výletu od 6. dňa do dňa odchodu autobusu, ako aj v prípade, ak zákazník zruší akciu v deň odchodu, nedostaví sa k odchodu alebo odchod zmešká.

Pri výpočte dní za účelom vypočítania stornopoplatku sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, ktorým nastali účinky odstúpenia od zmluvy. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu autobusu.

Partneri